Splošni pogoji

Splošni pogoji poslovanja z TAIA INT d.o.o in uporabo platforme TAIA

 

1 Uvodne določbe

1.1 Splošni pogoji poslovanja se uporabljajo pri vseh storitvah, ki jih ponuja podjetje TAIA INT, d.o.o., s sedežem na Valjhunovi 11, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: izvajalec), oziroma pri vseh pravnih odnosih med izvajalcem in naročnikom, pri vseh pogojih poslovanja, razen kadar se izvajalec in naročnik v pisni obliki dogovorita za uporabo drugačnih pogojev poslovanja. Splošni pogoji poslovanja so temelj vseh pogodb, ki jih skleneta izvajalec in naročnik.

1.2 Pri naročilu po platrofmi TAIA, e-pošti ali telefonu velja, da je naročnik te splošne pogoje prebral in se z njimi v celoti strinja.

1.3 Definicije

Prevajanje in revizija (kot enovit postopek)

Prevajanje je dvojezičen postopek, pri katerem se pomen besedila v izvornem jeziku prenese v besedilo v ciljnem jeziku. Vsak prevod je v skladu s standardom ISO 17100 tudi revidiran. V primeru, da je poslana izvorna datoteka v obliki, ki ni tekstovna (slika, pdf ali podobno), dobi naročnik prevod vedno v tekstovni obliki – najpogosteje oblika Microsoft Office.

Revizija je dvojezičen postopek, pri katerem revizor (izkušeni prevajalec) prevod revidira. Revidiran prevod, ki ni lektoriran, še vedno lahko vsebuje manjše slogovne ali druge napake.

Lektoriranje

Lektoriranje je enojezičen postopek, pri katerem lektor bere in popravi samo besedilo ciljnega jezika. Lektor popravi slovnične napake, izboljša slog in kakovost jezika. V kolikor ima lektor vse informacije s strani naročnika (kontekst, preferenčna terminologija, vrednote), se izvajalec zavezuje, da bo izložek brez napak in točno v slogu, ki ga naročnik želi.

Light review (hitri pregled)

Light review je na prvi pogled enak postopek kot MT-urejanje (MT & post-editing), le da je to opravljeno veliko hitreje. Postopek light review pomeni, da prevajalec popravi samo najbolj vidne napake strojnega prevoda, zato je tudi veliko hitrejši.

DTP (oblikovanje oz. desktop publishing)

DTP je storitev, pri kateri kupcu zagotovimo, da dobi končni dokument s ciljnim besedilom v enaki obliki, kot ga je posredoval z izvornim besedilom. Kadar DTP ni naročen, ni dolžnost izvajalca zagotoviti vračilo prevoda v enaki obliki, ampak samo v tekstovni.

Kontekst

Prevodi so opravljeni po visokih prevajalskih standardih in besedilo gre skozi celoten proces zagotavljanja kakovosti TAIA. Kljub temu lahko pride do odstopanj pri izrazoslovju zaradi preferenc in izbranega izrazoslovja podjetja. Tako je pomembno, da naročnik ob naročiu jasno poda navodila in smernice, ki jim izvajalci sledijo, ter po prejetem prevodu javi preferirano izrazoslovje in druga morebitna opozorila, da jih lahko vključimo v vašo bazo izrazov (prevajalski spomin in glosar) ter jih pri nadaljnjih prevodih upoštevamo.

 

2 Izvajalec, naročnik in storitev

2.1 Izvajalec je podjetje TAIA INT, d.o.o., Valjhunova 11, Ljubljana.

2.2 Naročnik je pravna ali fizična oseba, ki naroči izvajalčeve storitve in ji izvajalec ponudi storitve iz svoje dejavnosti.

2.3 Storitev je prevajalska ali lektorska ali storitev grafičnega oblikovanja, ki jo izvajalec opravi za naročnika.

 

3 Ponudba, naročilo, sprememba ali preklic naročila

3.1 Za izdelavo informativne ponudbe mora naročnik izvajalcu posredovati vse potrebne informacije, kot so vrsta storitve (prevod, sodni prevod, lektura, korektura, DTP, grafično oblikovanje, lokalizacija), gradivo ali obseg besedila, izvorni in ciljni jezik, želeni termin izdelave storitve, kontaktni podatki ter druge želje in zahteve.

3.2 Povpraševanje oziroma izvajalčeva informativna ponudba ni obvezujoča in ne pomeni potrjenega naročila, saj je bistven pogoj za veljavnost naročila pisna potrditev (za uradno naročilo se upošteva naročilo v obliki elektronske pošte, preko aplikacije TAIA (app.taia.io), tiskane naročilnice ali predplačilo storitve v roku in pod pogoji, navedenimi v ponudbi.

3.3 Pogodba med izvajalcem in naročnikom je sklenjena, ko izvajalec pisno po elektronski pošti ali preko aplikacije TAIA potrdi naročnikovo naročilo.

3.4 Kakršna koli sprememba oziroma preklic naročila sta sprejemljiva samo v primeru, da se naročnik obveže poravnati vse nastale stroške. Celotno ali delno opravljeno delo se naročniku zaračuna sorazmerno s stroški, ki so nastali med izvajanjem storitve.

 

4 Pravice in obveznosti izvajalca in naročnika

4.1 Izvajalec se obvezuje, da bo vse naročene storitve opravil kakovostno oziroma po svojih najboljših močeh, znanju, sposobnostih ter v dogovorjenem roku in v skladu z naročnikovimi navodili.

4.2 Rok dostave določi platforma TAIA samostojno, v primeru naročila po e-pošti pa ga potrdi projektni vodja. Rok dostave vedno začne teči s predajo vseh potrebnih datotek in informacij za izvedbo projekta.

4.3 V primeru nezmožnosti izpolnjevanja rokov je izvajalec dolžan naročnika o tem nemudoma obvestiti. Naročnik v teh okoliščinah nima pravice do zavrnitve dostave prevoda, izvedbe storitve in preklica pogodbe. Izvajalec lahko v primeru zamude naročniku ponudi popust.

4.4 Prevod se naročniku dostavi v enem izvodu preko aplikacije TAIA ali po elektronski pošti, na elektronskem mediju ali v natisnjeni obliki. Če ni dogovorjeno drugače, izvajalec prevedeno gradivo dostavi po elektronski pošti, razen v primeru sodnih prevodov, ki jih dostavlja priporočeno prek Pošte Slovenije.

4.5 Naročnik je dolžan izvorno besedilo poslati v elektronski obliki oz. formatu, ki ga je mogoče urejati, sicer izvajalec za izgubo prvotne oblike besedila po prevodu ne odgovarja.

4.6 Izvajalec jamči za najstrožje varovanje osebnih podatkov, uradnih in poslovnih skrivnosti naročnika v dostavljenih izvirnikih, ustnih pojasnilih in pisnih prevodih ter jih nikakor ne sme razkrivati tretjim ali nepooblaščenim osebam. Izvajalcu je dovoljeno, da svojim podizvajalcem (prevajalcem, lektorjem) posreduje le tiste informacije, ki jih potrebujejo pri svojem delu.

4.7 Če besedilo, ki je predmet pogodbe, vsebuje nenavadne izraze, neznane kratice oz. okrajšave, težje razumljivo strokovno besedišče ali že uveljavljene izraze, ki jih mora izvajalec upoštevati, se naročnik zaveže, da bo, če bo izvajalec to zahteval, imenoval osebo za stike, na katero se bo izvajalec obrnil za morebitna pojasnila, pridobitev terminološkega slovarja ali dodatne literature, sicer bo izvajalec uporabil referenčno gradivo, ki mu je dostopno, in besedilo prevedel po lastnem znanju in vedenju. Če naročnik svoje obveznosti ne izpolni, se vse pritožbe zaradi neustrezne rabe terminologije zavrnejo.

4.8 Če naročnik ni izrecno prepovedal, ima izvajalec pravico navesti naročnikovo ime ali njegov logotip v svojih referencah. Izvajalec vse pridobljene podatke o naročnikih varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o varstvu potrošnikov.

 

5 Cene, popusti in plačilni pogoji

5.1 Storitve se zaračunavajo v skladu z veljavnim cenikom izvajalca na dan sklenitve pogodbe ali v izrednih primerih v skladu s cenami, določenimi s posebnim pisnim dogovorom z naročnikom.

5.2 Cene veljajo na besedo in ne vsebujejo DDV.

Najmanjša obračunska enota je ena (1) avtorska stran. Najmanjši znesek naročila znaša 15 € brez DDV.

5.3 Prevod se praviloma obračuna po izvornem besedilu. V primerih, ko določitev cene iz izvornega besedila ni možna, se prevod obračuna po ciljnem jeziku.

5.4 Cene so okvirne in se lahko razlikujejo glede na stopnjo zahtevnosti besedila, ki se določi ob njegovem pregledu. Za terminološko zahtevna besedila in za nujne prevode, dostavljene v krajšem časovnem roku, izvajalec po predhodnem dogovoru s stranko zaračuna dodatek za zahtevnost ali nujnost. Za besedila na papirju ali v elektronski obliki, ki ne omogočajo skeniranja OCR ali elektronskega kopiranja besedila (slabše fotokopije, rokopis, nečitljivi skenirani dokumenti), zaračunavamo 20- do 50-odstotni pribitek na ceno.

5.5 Stalnim strankam lahko izvajalec v skladu z dogovorom ali pogodbo o dolgoročnem sodelovanju odobri redni popust.

5.6 Izvajalec lahko v priimeru izrednih rokov določi dodatek za nujnost, ki se giblje od 20 do 50 %.

5.7 Pravne osebe storitev poravnajo po opravljeni storitvi na podlagi izdanega računa ali vnaprej na podlagi izdanega predračuna. Rok plačila je naveden na računu.

5.8 Fizične osebe storitev poravnajo pred začetkom izvajanja naročila. S prevajanjem ali lekturo se začne takoj po poravnanem plačilu oziroma po prejetem potrdilu o plačilu.

5.9 Rok plačila je osem dni po izdaji računa. Za javna naročila ali dolgotrajna poslovna razmerja (v primeru, da se stranki pisno dogovorita) je rok plačila trideset (30) dni po izdaji računa.

5.10 Če obstaja dvom o plačilni sposobnosti naročnika, ob naročilih večjega obsega, naročilih tujih naročnikov, ob prvem sklenjenem poslu in v drugih primerih, kadar izvajalec meni, da je to potrebno, ima izvajalec pred začetkom izvajanja naročila pravico od naročnika zahtevati predujem ali plačilo vnaprej. Za nepravočasna plačila si izvajalec pridržuje pravico do obračunavanja zakonitih zamudnih obresti. Če naročnik v roku 8 dni po prejemu opomina svojih obveznosti ne poravna, lahko izvajalec uporabi vse zakonske ukrepe za izterjavo dolga.

 

6 Reklamacije oz. zahtevek za popravke

6.1 Po opravljeni storitvi je naročnik dolžan dostavljen prevod ali lekturo pregledati in najkasneje v osmih (8) dneh od dneva dostave vložiti morebitno reklamacijo v pisni obliki po elektronski pošti. Reklamacija mora biti jasna in natančno argumentirana. Pri obsežnejšem naročilu (več kot 100 prevedenih prevajalskih strani) ima naročnik pravico do podaljšanega roka za pritožbe, toda največ do 30 dni od datuma opravljene storitve. Če naročnik zakonsko določen rok za vložitev reklamacije zamudi, izvajalec reklamacije vsebinsko ne obravnava. Upošteva se ena reklamacija za posamezno naročilo.

6.2 Reklamacija je neupravičena, če naročnik po opravljeni storitvi gradiva spreminja. Za napake, ki so nastale zaradi naročnikovega naknadnega posega v lektorirano, prevedeno, grafično oblikovano besedilo, izvajalec ne odgovarja. Reklamacija je prav tako neupravičena, če jo želi naročnik uveljavljati za storitve, ki niso bile naročene, kar  izhaja iz definicij v teh splošnih pogojih.

Reklamacija na končen izdelek s strani naročnika je upravičena le, kadar končen izložek ni enak naročilu, kar izhaja iz definicij storitev v teh splošnih pogojih. V primeru upravičene reklamacije se naročnik zavezuje v najkrajšem možnem času napake popraviti v skladu z naročilom in temi pogoji. Reklamacij, ki so izven teh definicij in naročila, ne bomo upoštevali. Enako reklamacija ni upravičena, če kupec ni podal dovolj informacij in navodil za izdelavo želenega izložka.

6.2 Reklamacijski zahtevek mora vsebovati podatke o naročilu, eksplicitno navedene pripombe in pojasnjene popravke, ki zadevajo prevod, lekturo ali grafično oblikovanje. Če navedenih podatkov reklamacijski zahtevek ne vsebuje, se reklamacija ne upošteva.

6.3 Pri upravičenem ugovoru (po presoji in podanem mnenju izvajalca prevajalske storitve in neodvisnega prevajalca ali lektorja) se naročniku v dogovorjenem roku, ki vsekakor ne sme biti daljši od prvotnega dostavnega časa, dostavi izboljšan in dopolnjen izdelek. Za upravičen reklamacijski zahtevek izvajalec naročniku lahko ponudi popust. Vsekakor izvajalec ne sprejema zavrnitve računa, vendar samo zahtevek za popravke.

6.4 Reklamacija je neupravičena, če naročnik ob naročilu prevoda zavrne predlagano lekturo (praviloma pri besedilih, namenjenih za javno objavo), opravljen prevod pa reklamira zaradi manjših slogovnih ali pravopisnih napak, ki so v teh primerih predvsem v lektorjevi pristojnosti. Če se prevedeno besedilo kakor koli objavi ali razširja in naročnik o taki uporabi besedila izvajalca predhodno ni obvestil in pred objavo besedila ni zahteval lekture in korekture, nima naročnik nobenih pravic do odškodnine zaradi morebitnih napak v besedilu. Izvajalec ne jamči za kakovost

prevoda, ki ga na izrecno željo naročnika opravi v neprimerno kratkem roku.

 

7 Avtorske pravice

7.1 Dokler storitev ni v celoti poravnana, so vse prevedene datoteke v skladu z veljavnim zakonom o intelektualni lastnini last izvajalca. Po plačilu računa vse avtorske pravice pripadajo naročniku storitve. Izvajalec nikakor ne prevzema odgovornosti za kršenje materialnih avtorskih ali moralnih avtorskih pravic tretjih oseb. Ob morebitnem neplačilu je vsaka uporaba, predstavitev, delna ali celotna reprodukcija prevoda nezakonita.

 

Zadnja verzija splošnih pogojev sprejeta 1. 7. 2019.